HomeNieuwsartikelWoonveer ontvangt goed rapport van Vlaanderen
Woonveer ontvangt goed rapport van Vlaanderen

Woonveer ontvangt goed rapport van Vlaanderen

Sinds 2012 beoordeelt de Visitatiecommissie (van Wonen Vlaanderen) via de visitaties de prestaties van sociale huisvestingsmaatschappijen in Vlaanderen. De Visitatiecommissie gaat na hoe goed een sociale huisvestingsmaatschappij haar werk doet. Daarnaast vormt de prestatiebeoordeling de basis voor de erkenning als sociale huisvestingsmaatschappij.

De visitaties verlopen volgens het ‘Draaiboek Prestatiebeoordeling’ en vertrekken vanuit een aantal omgevings-, effect- en prestatie-indicatoren, opgenomen in een prestatiedatabank. Na een eerste visitatieronde in 2013/2014 volgende in 2021 een tweede visitatieronde. Gelet op de fusie dd. 18/12/2018 van de 3 sociale huisvestingsmaatschappijen van Klein-Brabant (de huurmaatschappijen Eigen Woning en Gezellige Woningen & de koopmaatschappij Kleine Landeigendom) tot Woonveer Klein-Brabant vond onze 2e visitatie pas plaats op 27 en 28/05/2021.

Sociale huisvestingsmaatschappijen hebben een groot aantal opdrachten die aansluiten bij verschillende doelstellingen van het Vlaams woonbeleid. Het ‘Draaiboek Prestatiebeoordeling’ brengt die opdrachten samen en structureert die in 6 prestatievelden:

  • Beschikbaarheid van woningen
  • Kwaliteit van de woningen en de woonomgeving
  • Betaalbaarheid
  • Sociaal beleid
  • Financiële leefbaarheid
  • Klantgerichtheid

Elke prestatieveld bestaat uit één of meerdere operationele doelstellingen (OD). Het draaiboek verduidelijkt de vereisten bij elke doelstelling en geeft via de toelichting praktische voorbeelden van wat van sociale huisvestingsmaatschappijen kan worden verwacht.

Op 13/10/2021 lichtte de visitatiecommissie het voorlopig visitatierapport toe in de raad van bestuur van Woonveer. Aansluitend werd het definitieve visitatierapport overgemaakt. Op 21/12/2021 hebben we onze reactie op het definitieve visitatierapport bezorgd, waarbij ook werd aangegeven welke initiatieven we zullen nemen om onze prestaties te verbeteren.

Onlangs nam de Minister van Wonen n.a.v. het definitieve visitatierapport een beslissing:

“ De visitatiecommissie is van oordeel dat Woonveer goede prestaties levert op twaalf operationele doelstellingen (OD’s) wat betreft de huuractiviteiten, en op zes OD’s wat betreft de koopactiviteiten. Zeven OD’s worden door de commissie als ‘voor verbetering vatbaar’ beoordeeld, maar uw reactie voorziet daartoe in verbeteracties.” […]  Ik dank uw raad van bestuur, uw directie en alle medewerkers voor de geleverde en te leveren inspanningen om de werking van uw maatschappij te verbeteren.”

O.i. biedt de integrale lezing van het rapport een correcte weergave van onze werking over de periode 2015-2019. Waar nodig wordt ook verwezen naar het fusietraject (2017-2018-2019), waarvan men de impact op de operationele werking erkent.

De Minister (en de visitatiecommissie) legt geen verbeterplan op en gaat ervan uit dat we de verbeterpunten zelfstandig kunnen wegwerken. Vaak hebben ze betrekking op visievorming, strategie en de vereiste rapportering. In dat verband merkt de visitatiecommissie vaak op dat onze benadering van individuele dossiers voldoet, maar werk moet gemaakt worden van een globale strategie. 

Leuk om vast te stellen is wel dat de bevraging van onze huurders en/of partners op heel wat vlakken een positieve beoordeling opleverde.

Op 16/3/2022 werden de krijtlijnen van het rapport toegelicht aan onze medewerkers. Kortelings start het team dan ook met de opstart van initiatieven om onze prestaties m.b.t. die operationele doelstellingen die de score ‘voor verbetering vatbaar’ kregen te verbeteren.

Hiernaast kan je het volledige rapport downloaden.