HomeDisclaimer

Disclaimer

1. Identiteit van de website/eigenaar

 • Woonveer Klein-Brabant: Woonveer Klein-Brabant (afgekort: Woonveer)
 • Handelsbenaming: Woonveer Klein-Brabant
 • Vennootschapsvorm: cvba
 • Ondernemingsnummer: 0406.039.624
 • BTW-identificatienummer: BTW BE 0406.039.624
 • Vennootschapszetel: Palingstraat 48_101, 2870 Puurs-Sint-Amands
 • Telefoon: 03 740 00 20
 • E-mail: info@woonveer.be
 • Website: www.woonveer.be
 • Bankrekeningnummer: IBAN BE35 7895 7045 8937

Woonveer Klein-Brabant heeft met huidige website tot doel om aan elke geïnteresseerde toe te staan, kennis te nemen van de goederen en diensten dewelke door Woonveer Klein-Brabant worden geleverd. De hieronder vermelde regels en voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Woonveer Klein-Brabant en elke bezoeker van de website is gebonden door deze regels en voorwaarden. De bezoeker van de website verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.

2.Toegang tot de website

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door Woonveer  enkel ter informatie ter beschikking gesteld.

Elke geïnteresseerde persoon mag van deze informatie kennis nemen, doch Woonveer Klein-Brabant behoudt zich het recht om op het tijdstip dat haar passend voorkomt, zonder enige voorafgaande waarschuwing, de regels en voorwaarden betreffende de toegang tot het gebruik van de website te wijzigen, dan wel de gehele website of delen ervan aan een beperking te onderwerpen.

3 Aansprakelijkheid met betrekking tot de weergegeven informatie

Het geheel van informatie zoals aan te treffen op de website www.woonveer.be onder de vorm van teksten, documenten, beelden, databanken of andere, wordt door Woonveer Klein-Brabant ter beschikking gesteld zonder dat dit enige garantie of waarborg vanwege Woonveer Klein-Brabant inhoudt met betrekking tot beschikbaarheid, leverbaarheid of aangepastheid voor commerciële of particuliere doeleinden.

Woonveer Klein-Brabant treft dan ook geen enkele aansprakelijkheid betreffende uit het gebruik van de teksten, documenten, beelden of andere informatie van deze website, noch betreffende de uitvoering.

4.Aanwezige links

Teneinde het bezoek van de website van Woonveer Klein-Brabant voor de gebruiker te vergemakkelijken, werden links naar websites van derden aangebracht. De bezoeker is vrij in het al dan niet aanwenden van deze links.

Enige schade voortkomend uit het aanwenden van de voorgestelde links valt dan ook buiten de aansprakelijkheid van Woonveer Klein-Brabant nu deze geen enkele garantie verstrekt met betrekking tot het gebruik van deze sites van derden dan wel betreffende de informatie welke op deze sites wordt verstrekt.

De gebruiker van de website die vaststelt dat een op de website aanwezige link incorrect zou zijn of niet zou functioneren, mag hiervan ten allen tijde melding maken aan Woonveer Klein-Brabant. Woonveer Klein-Brabant behoudt zich het recht voor om ten allen tijde nieuwe links aan te brengen of bestaande links te verwijderen.

5.Bescherming van intellectuele rechten

Het logo, evenals de bedrijfsnaam van Woonveer Klein-Brabant behoren tot diens eigen auteursrecht en mogen onder geen beding worden gereproduceerd of weergegeven zonder toestemming van Woonveer Klein-Brabant.

De aanwezigheid van andere handelsnamen of merknamen of de website van Woonveer Klein-Brabant, geschiedt na uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbenden daarop.

Woonveer Klein-Brabant draagt niettemin geen enkele aansprakelijkheid voor de aanwezigheid van informatie op haar website die mogelijks een inbreuk zouden plegen op intellectuele rechten van derden.

Partijen die menen dat hun intellectuele rechten werden geschonden door een niet toegelaten gebruik van hun werk op de website van Woonveer Klein-Brabant, worden vriendelijk uitgenodigd hiervan ten spoedigste Woonveer Klein-Brabant in kennis te stellen, welke alsdan het nodige zal doen om het inbreukmakend materiaal minstens tijdelijk van de website te verwijderen.

6.Privacy Policy

Woonveer Klein-Brabant verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens van klanten en gebruikers van haar diensten. Bepaalde gegevens dienen uitdrukkelijk te worden meegedeeld zoals voor registratie van een probleem, de stellen van een vraag  of het indienen van een formele klacht.

Andere gegevens worden op geautomatiseerde wijze verzameld door ‘cookies’ en andere systemen die informatie (zoals IP-adres, gebruik van de site, taal en type van de browser, …) verzamelen.

De gegevens die worden meegedeeld, uitdrukkelijk of op geautomatiseerde wijze, worden opgenomen en verwerkt in het gegevensbestand van Woonveer Klein-Brabant. Woonveer Klein-Brabant is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden verzameld via de website en/of andere kanalen en controleert de verwerking die andere partijen op haar vraag uitvoeren.

Woonveer Klein-Brabant hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op of via de website beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen, kan u evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Woonveer Klein-Brabant geeft u daarbij volgende garanties:

 • Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening on line te realiseren.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling. 
 • Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden, tenzij een gerechtelijk bevel ons hiertoe zou dwingen
 • Woonveer Klein-Brabant treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.
 • Woonveer Klein-Brabant biedt u op eenvoudig verzoek via e-mail naar infowoonveer.be toegang tot uw gegevens. 
 • U kan uw gegevens ten allen tijde laten corrigeren en wissen of bezwaar indien tegen direct marketingpraktijken via e-mail naar info@woonveer.be.

Wijzigingen: Woonveer Klein-Brabant is gerechtigd de inhoud van deze privacyverklaring te wijzigen zonder u daarvan op de hoogte te stellen. Het doorvoeren van de wijziging op deze pagina is daarvoor afdoende.

7.Gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens

Persoonlijke Gegevens worden verzameld voor het volgende doel en via het gebruik van de volgende diensten:

 • De gebruiker contacteren
  Contactformulier: Door het invullen van uw gegevens op het contactformulier, verstrekt u toelating aan deze applicatie om uw gegevens te gebruiken om te antwoorden op informatievragen, prijsvragen of ieder ander soort vraag.
 • Meldingsformulier Technisch probleem
  Herstelling melden: Door het invullen van uw gegevens op het meldingsformulier, verstrekt u toelating aan deze applicatie om uw gegevens te gebruiken in het kader van een technische melding.
 • Google Analytics (Google)
  Google Analytics is een webanalysedienst verstrekt door Google Inc. (‘Google’). Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van deze applicatie te volgen en te onderzoeken, om rapporten te produceren met betrekking tot zijn activiteiten en om deze te delen met andere Google-diensten.Google kan mogelijks de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties binnen zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.Verzamelde persoonlijke gegevens: gegevens die betrekking hebben op cookies en gebruik.Verwerkingslocatie: VS – Privacy Policy – Opt Out

8.Verwerking van persoonlijke gegevens van huurders en kandidaat huurders.

Woonveer klein-Brabant 

Via Woonveer Klein-Brabant kan u een sociale woning huren. Woonveer Klein-Brabant houdt daarom in lijsten en dossiers informatie bij over alle huurders en kandidaat-huurders. Het Kaderbesluit Sociale Huur verplicht ons om uw gegevens elektronisch te verzamelen.

Het is niet de bedoeling dat organisaties informatie over u opvragen of verspreiden aan personen en bedrijven die geen goede reden hebben om uw informatie te krijgen. Daarom is er de Algemene Verordening Gegevensbescherming die op 25 mei 2018 in voege ging en die de regels vastlegt qua opvragen en stockeren van persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verzamelt Woonveer Klein-Brabant van u? Zie het document hieronder!